هدف دوره :

آشنايي كلي مديران و كارشناسان سازمانها با مباني برنامه‌ريزي استراتژيك

محتوي دوره :

- آشنايي با مفهوم و ضرورت مديريت استراتژيك

- تجزيه و تحليل محيط و بكارگيري مدلها و تكنيكها براي اين منظور

- استفاده از مدلها و تكنيكها جهت تدوين استراتژي‌ها

- ارائه راهكارها و رهنمودهايي جهت اجرا و نهادينه‌سازي استراتژي‌ها

- آشنايي با ضرورت و بكارگيري ارزيابي و كنترل جهت بهبود مستمر

- مسئوليت‌هاي مديران در قبال تدوين، اجرا و ارزيابي استراتژي‌ها در شركت