دراین درس کلیه مدل های معروف دوبعدی برای تحلیل استراتژیک تشریح می گردد. منظور از توام این است که هر دو محیط بیرونی وداخلی با همدیگر بر روی مدل تعیین وضعیت می شود.

هدف دوره :

آشنايي كلي مديران و كارشناسان سازمانها با مباني برنامه‌ريزي استراتژيك

محتوي دوره :

- آشنايي با مفهوم و ضرورت مديريت استراتژيك

- تجزيه و تحليل محيط و بكارگيري مدلها و تكنيكها براي اين منظور

- استفاده از مدلها و تكنيكها جهت تدوين استراتژي‌ها

- ارائه راهكارها و رهنمودهايي جهت اجرا و نهادينه‌سازي استراتژي‌ها

- آشنايي با ضرورت و بكارگيري ارزيابي و كنترل جهت بهبود مستمر

- مسئوليت‌هاي مديران در قبال تدوين، اجرا و ارزيابي استراتژي‌ها در شركت