آشنايي با مفاهيم مربوط به فرهنگ و فرهنگ سازماني، ضرورت فرهنگ سازماني در پيشبرد اهداف؛ معرفي الگوها و روشهاي تغيير و تحول سازماني بكارگيري فرآيند ايجاد دگرگوني در سازمان.