ضمن آشنايي با مفاهيم اساسي مديريت زمان و مباني نظري، فرآيند آن در يك مدل پنج مرحله‏اي ارائه شده و توصيه‏هاي لازم براي مديران ارائه شده است.