آشنايي مقدماتي با مهندسي مالي

معرفي ابزارهاي مالي

قيمت‏ گذاري آنها و چگونگي محاسبه بازده و ريسك آنها

طراحي محصول جديد مالي و كاربردهاي مهندسي مالي

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: اقتصاد جهانی :  روند گذشته و بحران مالی جهان

 • زیان تجمعی تولید جهان در دوره های بحرانی
 • کشورهای رشدی
 • شاخص CPI و تورم در جهان
 • برآورد صندوق بین المللی پول از اقتصاد جهان

فصل  دوم: تجزیه و تحلیل محرکه ها و عوامل بنیادین ارزش نفت

 • عوامل محرک قیمت نفت: چارچوب مفهومی برای تحلیل بازار نفت
 • نرخ رشد اقتصادی جهان(افزایش تولید ناخالص ملی یا GNP)
 • محرکه های تقاضا
 • محرکه های عرضه
 • شوکهای نفتی
 • ذخایر نفتی  و عمر آنها
 • ارزش نفت

فصل سوم: قیمت گذاری و پیش بینی قیمت نفت

 • سناریو های آینده برای بازار نفت
 • پیش بینی حجم سرمایه گذاری در صنعت نفت
 • توزیع تقاضای نفت در دهه های مختلف
 • پیش بینی قیمت توسط مووسسات و نهادها: مدل آکسفورد، پیش بینی قیمت نفت توسط سازمان انرژی آمریکا، جی پی مورگان، گلدمن ساچ
 • پیش بینی قیمت بامدل وینترز و  روشهای سری زمانی
 • نتیجه گیری

منابع و ماخذ

آشنایی با مفاهیم ومبانی مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته