آشنايي مقدماتي با مهندسي مالي

معرفي ابزارهاي مالي

قيمت‏ گذاري آنها و چگونگي محاسبه بازده و ريسك آنها

طراحي محصول جديد مالي و كاربردهاي مهندسي مالي